ЦОЙ ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА

1976 жылы Т.Г. Шевченко атындағы Душанбе педагогикалық институтының шет тілдері факультетін бітірді. Педагогикалық қызметін неміс тілі оқытушысы болып бастады. Л.А. Цой Басқару колледжінде 2007 жылдан бастап оқу ісі жөніндегі директор орынбасары ретінде, ал 2009 жылдан 2012 жылдың шілдесінен бастап колледж директоры ретінде жұмыс жасады. Қазіргі уақытта лайықты демалыста. 
   Людмила Александровна жоғары кәсіптік санат оқытушысы және оқыту әдістемелерін жақсы білуімен, сабақтарды заманауи талаптарға сәйкес инновациялық педагогикалық технологияларды қолдана білуімен ерекшеленді. Оның сабақтарының мақсаты студенттерде азаматтық позицияны қалыптастыру, аудармашы кәсібіне және оның ерекшеліктері мен шеберлігіне сүйіспеншілікті, өздерінің кәсіптік қызметінде тезірек бейімделу үшін студенттерді ауызша және жазбаша сөзді үйретуге ұмтылыс болды.
      Оқу ісі жөніндегі директор орынбасары ретінде жұмыс жасау барысында Л.А. Цой «дөңгелек үстел», пікірталастар, ойындар формасында шығармашылық педагогикалық кеңестер, мына тақырыптар педагогикалық бойынша панорамалар ұйымдастырды: «Оқытудың инновациялық технологиялары», «Педагог және студенттің өзара қатынас этикеті туралы», «Білікті мамандарды дайындаудағы жеке-бағытталған оқыту мәселелері» және т.б. Педагогикалық кеңеске шығарылған сұрақтар педагогикалық кеңес мүшелерінде талқылаулар тудырды, олар әрбір оқытушыны студенттерді оқыту және тәрбиелеудің маңызды мәселелері туралы ойландырды, өз көзқарасын дәлелдеуге үйретті. 
     Л.А. Цой өзінің кәсіптік деңгейін көтерумен үнемі айналысты, тек қана 3 жыл ішінде ACTIV BOARD пайдалану арқылы интербелсенді әдістерді пайдалану бойынша курстан өтті, республиканың мектеп директорларының семинарына қатысты, білім беру мәселелері бойынша халықаралық семинар мүшесі (Германия) болды. 
      Колледж директоры болу ұйымдастырушылық қабілеттердің, басқарушылық қасиеттері мен кәсіптік дағдылардың жауапты сынауы, Людмила Александровна осы жұмысты табысты атқарды. Оның шеберлік басшылығының арқасында колледждің имиджі, оның мамандықтарының тартымдылыңығ мамандарды дайындау сапасы өсті және нәтижесі ретінде колледждің еңбек нарығында рейтингі жоғарылады. 
      Аналитикалық ақыл жаратылысы, білім беру жүйесіндегі үлкен жұмыс тәжірибесі, жағдайды болжау және қажетті шешімді тез қабылдау икемділігі, тілектестік қарым-қатынас және қызметкерлерге қамқорлығы, өз ісіне сүйіспеншілігі – барлық осы қасиеттері оқытушылар ұжымы үшін үлгі болды және үлгі болады. 
      Жас ұрпақты оқыту және тәрбиелеу бойынша мінсіз қызметі үшін Л.А. Цой «Қазақстан Республикасыны білім беруінің үздігі» омырау белгісі, Құрмет грамоталарымен, ал 2010 жылы «Қазақстан Республикасы білім беруінің құрметті қызметкері» омырау белгісімен марапатталды. 

      2012 жылдың 20 қыркүйегіндегі педагогикалық кеңестің қаулысының негізінде Л.А. Цой кандидатурасы Басқару колледжінің Құрмет Кітабына енгізілу үшін ұсынылды.

 

 ПАК ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

 

           В 1976 году после окончания филологического факультета Ленинабадского педагогического института имени С.М.Кирова начала обучать русскому языку школьников в Таджикистане. С 1978 года она стала трудиться в системе образования Республики Казахстан. За 35 лет она прошла путь от старшей пионервожатой до заместителя директора по научно-методической работе. В колледже Управления Людмила Васильевна работала с 2007 года сначала преподавателем русского языка, а с 2009 по июль 2012 года заместителем директора по научно-методической работе. В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 

      Людмила Васильевна – педагог высокого профессионального мастерства, творческая и эрудированная личность, всей душой преданная педагогике. Постоянно изучая передовой опыт педагогов-новаторов, она стремилась апробировать его на своих занятиях, внося творчество и новизну в обучение русскому языку. Она хорошо овладела и использовала на своих занятиях методы опорных сигналов и игровой технологии, блочного изучения материала и проблемного обучения, приемы технологии критического мышления. Она уделяла особое внимание обогащению словарного запаса студентов, формированию интереса к предмету особенно в группах с казахским языком обучения, учила студентов способности творчески решать поставленные задачи, выполнять нестандартные задания, требующие умения применить знания в практической жизни. 
       Работая в должности заместителя директора по научно-методической работе, Людмила Васильевна была активным организатором методических семинаров, конференций, ею за период с 2009 г. по 2012 г. было проведено 6 научно - практических конференций. Панорама методических идей, уроки творчества, выставки педагогического мастерства, смотр учебно-методических комплексов, предметные недели, неделя творчества молодых педагогов, участие в городских мероприятиях – вот круг ее постоянных и важных дел. Она находилась в постоянном творческом поиске и своим примером вовлекала преподавателей в учебно-методическую и научно-исследовательскую деятельность. 
       Людмила Васильевна постоянно работала над своим профессиональным ростом. Она принимала активное участие в работе городских семинаров, посещала мастер-классы и научно-методические конференции, проводимые в других колледжах и везде выступала с новыми идеями и предложениями. В частности, после прохождения курсов «Инновационные технологии обучения» подготовила проект авторского урока «Мой кумир», который был признан лучшим. Ее лидерские качества, высокая принципиальность и преданность делу, стремление вперед, настрой на победу воодушевляли преподавателей и студентов, которые выступали на различных форумах и своими достижениями поднимали имидж колледжа.

       За добросовестный и творческий труд по обучению и воспитанию молодого поколения Пак Л.В. в 1999 году была награждена Почетной Грамотой Министерства образования и науки Республики Казахстан, а в 2010 году награждена нагрудным знаком «Почетный работник образования Республики Казахстан» 

       На основании постановления педагогического Совета от 20 сентября 2012 года кандидатура Пак Л.В. рекомендована для занесения в Книгу Почета колледжа Управления.

 

ГОРБУНОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

     После окончания Челябинского института механизации и электрификации сельского хозяйства в 1970 году по государственному распределению был направлен на работу в Целиноградский сельскохозяйственный институт, ныне Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина. Около 40 лет трудовая, общественная и воспитательная деятельность была связана с этим вузом. 

      Как все молодые специалисты начинал с ассистента, затем был избран старшим преподавателем. Работая на кафедре механизации животноводческих ферм, Михаил Алексеевич проявил высокую работоспособность и в течение нескольких лет выезжал для изучения опыта работы и особенностей эксплуатации крупных животноводческих комплексов в хозяйства Молдавии, Украины, Ленинградской, Московской, Вологодской, Курганской, Акмолинской, Карагандинской и других областей. С 1976 года на факультете повышения квалификации для директоров совхозов и главных специалистов хозяйств начал преподавать дисциплину «Новое в механизации животноводства», вел курсовое и дипломное проектирование у студентов очной и заочной формы обучения. В течение этих лет активно занимался учебно-методической работой, разработкой новых методических материалов для обеспечения учебного процесса. Учитывая вклад, в совершенствование учебной и учебно-методической работы ВАК СССР присвоил Михаилу Алексеевичу ученое звание доцента по механизации сельского хозяйства. 

       Высокая ответственность, постоянный поиск в вопросах организации и улучшения учебного процесса, проводимая методическая работа, не остались без внимания. В 1979 году ректорат института назначает начальником учебной части, где раскрываются многогранность черты Михаила Алексеевича, как организатора, методиста, новатора в вопросах развития высшей школы. Автор методики осуществления внутри вузовского контроля за качеством подготовки специалистов, соавтор разработанного для учебного процесса журнала контроля лекционных занятий, им обоснованы основные требования к проведению различных видов учебных занятий, разработано положение об оценке знаний студентов, памятки по составлению тестов и условия проведения экзаменов методом тестирования. Михаил Алексеевич является одним из инициаторов внедрения и развития модульной технологии обучения с рейтинговой оценкой знаний студентов. Михаил Алексеевич совместно с группой преподавателей университета разработал методику планирования учета и оценки количества труда преподавателей высших учебных заведений, рейтинговую оценку деятельности преподавателя, кафедры, факультета и университета, на которые получены свидетельства на интеллектуальную собственность. 
      Михаил Алексеевич активно занимался вопросами внедрения новых технологий и методик, кредитной системы обучения и особенно для организации учебного процесса по международной магистерской программе «Аграрный менеджмент», для этой цели им в соавторстве разработаны целый ряд положений и рекомендаций. Учитывая большой опыт учебно-методической и воспитательной работы, в 1998 году он назначается проректором по переподготовке кадров и воспитательной работе, затем директором института повышения квалификации. За эти годы им сделано многое в организации повышения квалификации работников сельского хозяйства Северного региона Казахстана. Михаил Алексеевич определил тематику проводимых занятий, переработаны и утверждены новые учебные планы переподготовки специалистов сельского хозяйства. Совместно с учеными университета им по заданию Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан была выполнена большая работа по подготовке положения о повышении квалификации работников и специалистов агропромышленного комплекса страны, предложена двухуровневая система переподготовки кадров, разработаны учебные планы обучения консультантов для районных консалтинговых центров по различным направлениям хозяйствования, а также для переподготовки руководителей крестьянских (фермерских) хозяйств по вопросам деятельности в рыночных условиях. 

      С сентября 2003 года Горбунов М.А. курировал вопросы внедрения в учебный процесс университета кредитной системы обучения. Под его руководством создана организационная структура новой технологии – офис регистратора, более 250 преподавателей обучены методам внедрения кредитной системы обучения, издан ряд положений и методических разработок по эффективному использованию этой технологии. Курируя одновременно работу по воспитанию студенчества, Михаил Алексеевич заметно поднял ее эффективность: в новой форме были возрождены смотры художественной самодеятельности; более эффективной стала работа факультета общественных профессий. Проводимые с молодежью мероприятия стали носить массовый характер. Направленность, идейность стали отвечать духу сегодняшнего времени. Огромное значение уделяет патриотическому воспитанию студентов, привлекая офицеров военной кафедры и ветеранов Великой Отечественной войны. 

       Для повышения имиджа университета им написаны сценарии, по которым сняты документальные фильмы, посвященные 25-летию, 40-летию и 45-летию университета, которые неоднократно транслировались по областному телевидению. Но особо следует отметить видеофильм, снятый им к 50-летнему юбилею университета под названием «Рожденный целиной», ставший визитной карточкой вуза. В 2010 году по его сценарию снят видеофильм под названием «Устремленный в будущее». Им опубликовано более 50 научных трудов, в том числе 8 учебных пособий и книг в соавторстве и 2 свидетельства на интеллектуальную собственность, в том числе книги «Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина. История и современность», «Юбилейные маршруты Казахского агротехнического университета имени Сакена Сейфуллина», «Колледж Управления: вчера, сегодня, завтра». Все годы работы он принимал активное участие в общественной жизни коллектива. Чувство ответственности, глубокая преданность работе, в сочетании с умением работать с каждым человеком, общественная активность способствовали его выдвижению в состав партийного комитета, а затем в течение трех лет он работал в должности секретаря партийного комитета. В марте 2009 года Михаил Алексеевич перешел на работу в колледж Управления. Прирожденный педагогический талант, кругозор и видение перспектив организации и развития образования помогло Михаилу Алексеевичу заметно изменить содержание образования в колледже Управления. Огромное внимание уделяет патриотическому воспитанию студентов, разработке учебно-методических пособий, активизировал работу кружков по интересам студентов, работу спортивных секций. Все свои силы Михаил Алексеевич отдает родному коллективу добросовестным исполнением своих служебных обязанностей и продолжает восхищать окружающих своей энергией и удивительным трудолюбием. Многие годы он является председателем участковой избирательной комиссии, где под его умелым руководством были проведены выборы депутатов городского совета, а позднее маслихата и Мажилиса Парламента Республики Казахстан. В 2005 году он был доверенным лицом кандидата в Президенты Республики Казахстан Н.А. Назарбаева. Многогранная трудовая деятельность Михаила Алексеевича отмечена Почетными грамотами партийных и советских органов. Он награжден почетными грамотами Министерства образования и науки Республики Казахстан (1996 г., 2002 г.), нагрудными знаками «Отличник образования Республики Казахстан» (2000 г.) и «Почетный работник образования Республики Казахстан» (2003 г.), Благодарственными письмами Президента Республики Казахстан» (2001 г., 2005 г.), Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» (2007 г.), Почетной грамотой народно-демократической партии «Нур Отан» (2007 г.), Медалью Ы.Алтынсарина (2010 г.). На основании постановления педагогического Совета от ???? 2013 года кандидатура Горбунова М.А. рекомендована для занесения в Книгу Почета колледжа Управления.

 

 

 

Жоғарыға

Соңғы жаңалықтар

«ЧАС ДОБРОПОРЯДОЧНОСТИ» С АРДАКОМ НАЗАРОВЫМ

«ЧАС ДОБРОПОРЯДОЧНОС…

  ЕЛОРДАДА АРДАҚ НАЗАРОВПЕН «АДАЛДЫҚ С...

Қабырға газетінің көрмесі

Қабырға газетінің кө…

«Ақпараттық – техникалық» бөлімінің апталығына ора...

"Тіл мәртебесі-ел мәртебесі"

"Тіл мәртебесі-…

9.09.2019 "Тіл мәртебесі-ел мәртебесі"тақырыбында ...

Алаш орданың 100 жылдығына орай өткізілген халықаралық форум

Алаш орданың 100 жыл…

Ақпараттық-техникалық бөлімнің 1 курс РС-12-17 жән...

БІЗДІҢМЕКЕН-ЖАЙЫМЫЗ:

 Сарыарқа ауданы, Нұр Сұлтан

Орлыкөл, 14/3 (Нурсултан -Технопарк)

Автобус бағыттары:

14, 42, 48 «Әсем» аялдамасы (ЫДүкенұлык.);

3, 48, 14, 22, 47 «Технопарк» аялдамасы (Республика даңғылы)

 

Сарыарқа ауданы, Нұр Сұлтан

Жеңісдаңғылы 68

Автобус бағыттары:

5, 12, 14, 19, 20, 21, 25, 40, 106, 112

Байланыстелефондары:

8 (7172) 31-10-14

 • 8-778-789-64-92
  •8-777-430-00-16
  •8-702-376-16-66
 • ВК: vk.com/kuastana
  Facebook: kuastana
  Instagram:baskaru_college

 • Электронная почта:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jivosite